KakaoTalk_20191106_112957466.jpg KakaoTalk_20191106_113211598_14.jpg KakaoTalk_20191106_113211598_15.jpg KakaoTalk_20191106_113211598_16.jpg KakaoTalk_20191106_113211598_17.jpg KakaoTalk_20191106_113211598_18.jpg KakaoTalk_20191106_113211598_19.jpg KakaoTalk_20191106_113211598_20.jpg KakaoTalk_20191106_113211598_21.jpg KakaoTalk_20191106_113211598_22.jpg KakaoTalk_20191106_113211598_23.jpg KakaoTalk_20191106_113211598_24.jpg KakaoTalk_20191106_113211598_25.jpgKakaoTalk_20191106_113211598_26.jpg

오늘부터 아이들이 정말 좋아하는 우리 지윤쌤 ~

찬양팀으로 같이 섬겨주시게 되었습니다

축복합니다~~


KakaoTalk_20191106_112957466_01.jpg KakaoTalk_20191106_112957466_02.jpg KakaoTalk_20191106_112957466_03.jpg KakaoTalk_20191106_112957466_05.jpg 


KakaoTalk_20191106_112957466_04.jpg..김민정선생님께서 기도해주었습니다~~

 KakaoTalk_20191106_113211598.jpg KakaoTalk_20191106_113211598_01.jpg KakaoTalk_20191106_113211598_02.jpg KakaoTalk_20191106_113211598_03.jpg KakaoTalk_20191106_113211598_05.jpg KakaoTalk_20191106_113211598_06.jpg KakaoTalk_20191106_113211598_07.jpg KakaoTalk_20191106_113211598_09.jpg 


KakaoTalk_20191106_113211598_11.jpg 

무엇도 두려워하지 않고 감사함으로 기도했던 다니엘!

우리도 항상 감사할수 있게, 감사할 일 이 넘치도록, 불평의 말 대신 감사의 말이 넘치도록 기도하였습니다~!KakaoTalk_20191106_113211598_13.jpg KakaoTalk_20191106_112949655.jpg KakaoTalk_20191106_112949655_01.jpg 


KakaoTalk_20191106_112949655_02.jpg 


11월 생일자 친구들입니다~~

우리 친구들 모두 축복해용!!! ♡